POI สถานีบริการ ของ ปตท. ทั่วประเทศ สำหรับ GPS Garmin Nuvi

100.00฿

Category: Tags: , , ,

POI สถานีบริการ ของ ปตท. ทั่วประเทศ สำหรับ GPS Garmin Nuvi

มี 2 รูปแบบให้เลือกใช้งาน คือ

  • File “PTT Service Station no Warning Version 1.0.gpi” เป็นแบบไม่มีแจ้งเตือน
  • File “PTT Service Station with Warning Version 1.0.gpi” เป็นแบบมีแจ้งเตือน (เมื่อเข้าใกล้รัศมี 500 เมตร เสียงเตือนจากตัวเครื่อง ดัง “ตุ้ง ตุ้ง”) จากเครื่อง GPS

สามารถใช้งานได้กับเครื่อง GPS Garmin Nuvi ไทย

Support

Garmin Nuvi ไทย

Version

1.0

Update

11 May 2016